Kursplan för läsåret 2007/2008
SAMHÄLLSEKONOMI FÖR TEKNIKERGEMA35
Economics for Engineers

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK116, TNX035, EXTA40, TEK115, TEK116 och TNX035. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, F3, ID2, K2, M2, MD3, N2, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Docent Krister Hjalte, krister.hjalte@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: Kursen examineras med en skriftlig tentamen samt en inlämningsuppgift eller mindre uppsats under kursens gång. Övrigt: Kursen överensstämmer till viss del med TEK116 för I och Pi. LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Hemsida: http://www.nek.lu.se/nekkhj.

Syfte
Kursens syfte är att ge en lättförståelig framställning om vad ekonomi och samhällsekonomi är och hur man kan använda kunskaper i ämnet för att analysera olika problem i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förvärva kunskaper om och förståelse för samhällsekonomins grundläggande funktionssätt. Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna förstå de delar av nyhetsflödet som behandlar frågor om samhällsekonomi, t.ex. innehållet i tidningsartiklar, program i radio och TV o.s.v. Därtill förväntas studenterna erhålla en allmän förståelse för ekonomiska samband och hur dessa påverkas och kan påverkas av ekonomisk politik.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Studenterna förväntas efter genomgången kurs kunna göra en mycket enkel analys av valda ekonomiska problem och på ett konstruktivt sätt kunna delta i debatter och diskussioner om ekonomiska problem i samhället.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

efter genomgången kurs ha erhållit en balanserad och nyanserad bild av ett ekonomiskt betraktelsesätt på samhällsproblem samt kunna balansera olika parters värdeutgångspunkter i samhällsdebatter om ekonomi.

Innehåll
Kursen inleds med en presentation av grundläggande ekonomisk teori och begreppsbildning. Den tar upp marknadernas funktionssätt och betydelse samt belyser den ekonomiska politikens roll i samhällets resursallokering. Konjunkturfluktuationer och stabiliseringspolitik analyseras, liksom de internationella aspekterna på ett lands ekonomi. Den svenska ekonomin och dess utveckling under senare tid diskuteras. Lektioner. Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör den studerande hålla sig underrättad om vad som meddelas under dem.

Litteratur
Eklund, K: Vår ekonomi. 3:e upplagan. Tiden 1992. Konjunkturrådets rapport 1994. SNS, 1994. Kompletterande material.