Kursplan för läsåret 2007/2008
TYSKA FÖR TEKNIKERGEMA25
German for Engineers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX025 och TNX025. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, F4, I3, ID2, K2, L4, M3, MD3, N2, Pi2, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Mikael Nystrand, Studierektor, mikael.nystrand@tyska.lu.se, Tyska. Förkunskapskrav: Tyska steg 2 eller kurs C-språk B eller etapp 2 eller 1 åk tyska som B-språk eller 2 åk tyska som C-språk. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: - Delkurs 1 examineras i form av ett skriftligt prov - Delkurs 2 examineras genom ett hörförståelseprov - Delkurs 3 examineras i samband med undervisningen. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvusak tyska. Hemsida: http://www.tyska.lu.se.

Syfte
Kursen riktar sig till studerande vid utbildningsprogram inom LTH. Målet är att ge studenterna ytterligare kommunikativa färdigheter i tyska

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Tyngdpunkt utgörs av textstudier. Då endast en viss del av textkursen kan behandlas i undervisningen, innebär språkstudier med nödvändighet en omfattande textläsning på egen hand.

Kursen består av tre delkurser:

Litteratur
Se separat litteraturlista.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Läsförståelse, ordkunskap, grammatik.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Examineras i form av ett skriftligt prov. Delmomentet omfattar: Ordkunskap, grammatik och läsförståelse.

Kod: 0207. Benämning: Hörförståelse.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Examineras genom ett hörförståelseprov. Delmomentet omfattar: Hörförståelse.

Kod: 0307. Benämning: Talfärdighet.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Examineras i samband med undervisningen. Delmomentet omfattar: Talfärdighet.