Kursplan för läsåret 2007/2008
PREDIKTIV REGLERINGFRTN15
Predictive Control

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FRT050 och FRT050. Valfri för: C4, C4sst, D4, D4sst, E4ra, F4, F4rs, I4, Pi4. Kursansvarig: Professor Rolf Johansson, Rolf.Johansson@control.lth.se och Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se, Inst f reglerteknik. Förutsatta förkunskaper: FRT010 Reglerteknik AK. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig examen (5 tim), godkänt projekt, tre laborationer, två inlämningsuppgifter. Vid färre än fem anmälda kan en muntlig tentamen ges. Övrigt: Får inte förekomma i examen tillsammans med FRT050. Hemsida: http://www.control.lth.se/~FRT050/.

Syfte
Avancerade kunskaper om modellbaserad design av reglersystem omfattande prediktiva, adaptiva och läraktiga algoritmer för styrning av tidsvariabla och ofullständigt kända processer med störningar inkl. stabilitet och växelverkan mellan identifieing och reglering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Realtidsidentifiering, Rekursiv Identifiering, Automatisk regulatortrimning, Parameterstyrning, Autokalibrering. Tidsdiskreta linjära system, Polplacering, Modellreferenssystem, Störningsmodeller, Optimal prediktion, Optimal modellbaserat prediktiv styrning. Adaptiv reglering, Självinställande regulatorer, Stokastisk adaptiv reglering, Modellreferensreglering, Stabilitet, Passivitetsteori, Robusthet, Modelprediktiv reglering, Iterativ läraktig reglering, Iterativ regulatortrimning. Tillämpningar och mjukvara.

Litteratur
R. Johansson: Predictive and Adaptive Control, Inst. Reglerteknik, Lund, 2007.