Kursplan för läsåret 2007/2008
OLINJÄR REGLERING OCH SERVOSYSTEMFRTN05
Non-Linear Control and Servo Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FRT075 och FRT075. Valfri för: D4, E4ra, F4, F4rs, I3, M4, M3me, N3, Pi3sbs. Kursansvarig: Docent Anders Robertsson, Anders.Robertsson@control.lth.se och Professor Rolf Johansson, Rolf.Johansson@control.lth.se, Inst f reglerteknik. Förkunskapskrav: FRT010 Reglerteknik AK eller FRT110 Systemteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), tre laborationer. Vid färre än fem anmälningar kan en muntlig tentamen ges. Övrigt: Får ej förekomma i examen tillsammans med FRT075. Hemsida: http://www.control.lth.se/~kursolin.

Syfte
Syftet med kursen är att lära sig känna igen viktiga olinjära reglerproblem, att behärska de viktigaste analysmetoderna för olinjära system samt att använda några praktiska verktyg för olinjär design.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Alla verkliga reglersystem är olinjära. Ibland duger de linjära metoder som presenteras i våra andra kurser för att analysera och konstruera reglersystem även för olinjära processer men ofta kan man få bättre prestanda och större förståelse för systemet om man använder olinjära metoder. Kursen beskriver de vanligaste situationerna man ställs inför i praktiken samt de mest användbara metoderna.

Laborationer
Beskrivande funktionsanalys av pitchdynamiken i JAS 39 Gripen samt pilotinducerad svängning (PIO). Design av uppsving för en inverterad pendel. Regulatordesign med dödzonskompensering på en lufttrottel för bilar.

Förläsningsinnehåll
Olinjära fenomen. Matematisk modellering av olinjära system. Jämviktspunkter. Linjärisering kring jämviktspunkter och trajektorier, Fasplansanalys, Stabilitetsteori omfattande Lyapunovmetoder, cirkelkriteriet, lågförstärkningssatsen samt passivitet, Datorhjälpmedel för simulering och analys, effekter av mättning, friktion, glapp och kvantisering i reglerkretsar, Beskrivande funktioner för analys av gränssvängningar, Högförstärkningsmetoder och reläåterkoppling, optimal reglering samt olinjära syntes- och designmetoder.

Litteratur
Fastställs senast 1 mån innan kursstart och tillkännages på kursens hemsida: www.control.lth.se/~kursolin