Kursplan för läsåret 2007/2008
STYR- OCH REGLERTEKNIKFRT602
Automatic Control

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förutsatta förkunskaper: FMA645 Matematisk analys. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper i Styr- och reglerteknik. Kursen ger också ingående förståelse för systemprinciper och implementering av PLC-baserade styrsystem samt analoga regulatorer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Schmidtbauer, B: Analog och digital reglerteknik. Studentlitteratur AB 1997. ISBN: 9789144266022.
Lennartson, T: Analog och digital reglerteknik, övningsbok. Studentlitteratur 1995. ISBN: 9789144269429.
Utdelat material.