Kursplan för läsåret 2007/2008
STATISTISK GENETIKFMS160
Statistical Genetics

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MAS235, FMSN01 och MAS235. Valfri för: Pi4bm. Kursansvarig: Studierektor Anna Lindgren, anna@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förutsatta förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik samt någon kurs i stokastiska processer. Prestationsbedömning: Hemtentamen under kursens gång samt obligatorisk närvaro på laborationerna och muntlig projektredovisning. Kursbetyget utgörs till 90% av hemtentamen och 10% av projektet. Övrigt: Kursen ges även på naturvetenskaplig fakultet med koden MAS235. Kursen får inte ingå i examen tillsammans med BNF073. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms160mas235/.

Syfte
På ett såväl teoretiskt som praktiskt sätt lära studenterna de mest grundläggande statistiska metoderna inom genetisk epidemiologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen tar upp olika sätt för att med hjälp av statistiska metoder finna gener för ärftliga sjukdomar hos människan, dvs lokalisera deras kromosompositioner med avseende på det mänskliga genomet.

Initialt presenteras en introduktion till statistisk genetik innehållandes t.ex. grundläggande definitioner från genetikens värld. Efter detta så behandlas de olika teoretiska områdena parametrisk och icke-parametrisk kopplingsanalys samt associationsanalys.

Litteratur
Föreläsningsanteckningar och utdelat material.