Kursplan för läsåret 2007/2008
MONTE CARLO-BASERADE STATISTISKA METODERFMS091
Monte Carlo and Empirical Methods for Stochastic Inference

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MAS221, MAS221 och MASM11. Valfri för: D4, E4, F4, F4sfm, I4, Pi3, Pi3bm, Pi3bs, Pi3mrk, Pi3sbs. Kursansvarig: Studierektor Anna Lindgren, anna@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematisk statistik samt minst en fortsättningskurs, t.ex. Stationära stokastiska processer eller Markovprocesser. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Övrigt: Kursen ges även vid naturvetenskaplig fakultet med koden MAS221. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms091mas221/.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten verktyg och kunskap för att, givet ett datamaterial och en statistisk modellbeskrivning med tillhörande frågeställning, kunna identifiera och formulera relevanta storheter samt approximera dessa storheter numeriskt med Monte Carlo-baserade metoder. Kursen syftar främst till att utöka den mängd statistiska problem som kan lösas av studenten.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Simuleringsbaserade metoder för statistisk analys. Markovkedjemetoder för komplexa problem, t.ex. Gibbssampling och Metropolis-Hastings-algoritmen. Bayesiansk modellering och inferens. Återsamplingsprincipen, både ickeparametrisk och parametrisk. Jackknife-metoden för variansskattning. Metoder för konstruktion av konfidensintervall med hjälp av återsampling. Återsampling i regressionsproblem. Permutationstest som alternativ till både asymptotiska parametriska tester och till full återsampling. Exempel på mer komplicerade situationer. Effektiva numeriska beräkningar vid återsampling. EM-algoritmen för skattning i partiellt observerade modeller.

Litteratur
Sköld, M.: Computer Intensive Statistical Methods, Avd. för Matematisk statistik, LU, 2006.