Kursplan för läsåret 2007/2008
STATIONÄRA STOKASTISKA PROCESSER, PROJEKTDELFMS047
Stationary Stochastic Processes, Project Work

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: F3, I3, Pi2. Kursansvarig: Lektor Maria Sandsten, sandsten@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förkunskapskrav: Påbörjad FMS045 Stationära stokastiska processer. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Övrigt: Detta är en utökning av kursen Stationära stokastiska processer med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms045mas210/index047.html.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Praktisk färdighet i att identifiera och analysera stationära stokastiska processer. Tillämpningarna hämtas främst från signal- och bildbehandling, reglerteknik, ekonomi och tillförlitlighetsteknik.

Litteratur
Se FMS045. För varje specifikt projekt kan kompletterande litteratur anvisas.