Kursplan för läsåret 2007/2008
MILJÖSYSTEMANALYS: KLIMAT SOM VETENSKAP OCH POLITIKFMIN01
Environmental System Studies: Climate, Science and Politics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: W4, W4ea, W4ma. Kursansvarig: Lars J Nilsson, lars.nilsson@miljo.lth.se och Jamil Khan, jamil.khan@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: FMI065 Miljö och management. Förutsatta förkunskaper: Minst 130 poäng inom programmet. Prestationsbedömning: Sker i form av ett mindre skriftligt prov efter halva kurstiden, muntlig och skriftlig presentation av seminarieuppgift samt en avslutande skriftlig hemtentamen. Bedömning sker även av medverkan i en avslutande praktisk övning. Aktiv närvaro under minst 80 % av schemalagd tid krävs för godkänd prestation och erhållande av slutbetyg. Övrigt: Kursen avslutas med en hemtentamen. Omtentamen ordnas i anslutning till omtentamensperiod. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Huvudsyftet med kursen är att förmedla kunskap om de viktigaste begreppen och aktörerna inom den internationella klimatdebatten, att sätta frågorna i ett systemperspektiv där självständig kritisk analys/granskning av samspel mellan vetenskap och politik/policy är centrala.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Naturvårdsverket & SMHI, A Warmer World; the Greenhouse Effect and Climate Change/Monitor 18, 2003/. Samhällsvetenskaplig/policy-bok. Dessutom ingår en samling vetenskapliga artiklar och annat aktuellt material. Kurslitteratur kan på grund av områdets snabba utveckling komma att ändras inför 2007.