Kursplan för läsåret 2007/2008
MILJÖSYSTEMANALYS: MANAGEMENT FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGFMIF01
Environmental System Studies: Management for Sustainable Development

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMI065 och FMI065. Valfri för: I3, Pi3. Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se och Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förutsatta förkunskaper: Minst 90 högskolepoäng inom utbildningen. Prestationsbedömning: Tvådelad skriftlig tentamen: en del utan, resp en del med hjälpmedel/litteratur. Ett projektarbete i grupper om 4-5 teknologer. (Projektidé: Varje grupp tilldelas ett internationellt företag, och får i uppgift att kritiskt granska företagets externa kommunikation inom miljö- och hälsoområdet (och eventuellt CSR/socialt ansvarstagande). Källmaterial är i första hand företagens (offentliga) miljörapporter och årsredovisningar. Utgående från dessa skall gruppen dels värdera hur och vilken information som ges, dels (via andra källor och kontakter) belysa företagens bidrag till allvarliga miljöproblem.) Aktivt deltagande i diskussionsseminarier. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Många civilingenjörer från I-programmet kommer att verka i chefspositioner eller som projektledare i större företag, ofta med internationell marknad och tillverkning/verksamhet. Med en chefsposition följer även ett personligt ansvar för t ex miljöfrågor. Ett självklart krav på en sådan medarbetare är ett proaktivt förhållningssätt, och därmed förmågan att ”tänka efter före”. Miljö- och resursfrågor är ett sådant område med både kort- och långsiktig sprängkraft.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Mulder K (red): Sustainable Development for Engineers. A handbook and Resource Guide. Greenleaf publishing 2006. ISBN-10: 1-874719-19-5, ISBN-13: 978-1-874719-19-9.
Ytterligare litteratur tillkommer.