Kursplan för läsåret 2007/2008
MILJÖVETENSKAPFMI640
Environmental Technology

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Prestationsbedömning: Godkänd Afu. Minst 80% närvaro vid föreläsningar, samt obligatorisk närvaro vid diskussionsseminarium och studiebesök. Ett mindre projektarbete genomförs i grupp, och detta skall redovisas muntligt samt i form av en skriftlig rapport som uppfyller grundläggande formella krav. Skriftlig tentamen, vars resultat bestämmer slutbetyget för kursen. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för samhällets påverkan på miljön och för möjligheter att påverka denna, särskilt utifrån bygg- och anläggningssektorns perspektiv. Vidare skall den studerande under kursen stimuleras till diskussion om teknikerns roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats eller inom järnvägs- och väg/trafikområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Brandt, N & Gröndahl, F: Miljöeffekter. Kompendium i miljöskydd, del 4. Industriellt Miljöskydd KTH, Stockholm, 2000.
Vetenskapliga artiklar, stenciler, fallstudier m.m.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs.