Kursplan för läsåret 2007/2008
MILJÖVÅRD: MILJÖLEDNING OCH MILJÖREVISIONFMI110
Environmental Management Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: RH4, W4, W4ma. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: FMI065. Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom utbildningen. Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång genom kontinuerlig muntlig redovisning av uppgifter samt skriftliga inlämningar, aktivt deltagande i litteraturseminarier, godkänt projektarbete, som redovisas skriftligt och muntligt, samt skriftlig tentamen. Betyget på kursen baseras på projektarbetet och tentamen, vilka viktas lika. Deltagande i seminarier och övningar är obligatoriskt. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
De övergripande målen för kursen är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper om miljöledningssystem, få övning i införande av miljöledningssystem, stimuleras till diskussion och eftertanke om möjligheter och begränsningar med miljöledningssystem samt tränas i kritiskt tänkande och skrivande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningarna behandlar miljöledningens historik, miljöledning som grund för miljöarbetet samt innehållet i miljöledningsstandarden ISO 14001 och förordningen EMAS. Införande av ISO 14001 behandlas i lektionsform: systemelementen miljöpolicy, planering, införande och drift, kontroll och korrigerande åtgärder, miljörevision, ledningens genomgång. Vidare behandlas miljöjuridik av relevans för införande och upprätthållande av miljöledningssystem; certifiering; implementering med exempel från företag.

Litteraturseminarier ägnas åt kritisk granskning av miljöledningssystem.

Undervisningen, som bygger på aktivt deltagande, består av föreläsningar, lektioner som varvas med fortlöpande muntlig redovisning av uppgifter, seminarier och övningar.

Litteratur
Brorson T, Almgren R: ISO 14001 för små och medelstora företag. SIS Förlag 2005 eller senare.
Utöver monografier ingår stencilerat material och rapporter.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs. Innevarande år utgörs kurslitteraturen av ovanstående böcker, vilket på grund av områdets snabba utveckling kan komma att ändras inför 2008.