Kursplan för läsåret 2007/2008
MILJÖVÅRD, AVFALLSHANTERINGFMI090
Solid Waste Management

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: W4, W4ma. Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 7,5 högskolepoäng inom området miljövård/hållbar utveckling, t ex kursen FMI065. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända litteraturuppgifter samt godkänd uppsats inklusive godkänd skriftlig opposition. För godkännande av uppsatsen skall arbetsprocessen kunna följas. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriskt. Slutbetyget på kursen baseras på betyget på tentamen samt betyget på uppsatsen, vilka viktas lika. Övrigt: Två omtentamenstillfällen under året: ett på våren, ett i augusti; tidpunkt bestäms i samråd med berörda kursdeltagare. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna skall förvärva en helhetssyn på avfall och avfallshantering sett ur ett systemperspektiv. Studenten skall stimuleras till reflektion kring kopplingen mellan livsstil, avfallsproduktion och dess miljöpåverkan samt olika styrmedels möjligheter till påverkan. Kursen syftar också till att integrera kunskap om avfallshantering och dess miljöpåverkan med tidigare i utbildningen inhämtade kunskaper. Studenten skall även tränas i problemformulering, kritiskt tänkande samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Strategi för hållbar avfallshantering. Sveriges avfallsplan.
Naturvårdsverket 2005) ISBN 91-620-1248-7.
Sopor hit och dit – på vinst och förlust. FORMAS, Stockholm, 2004
ISBN 91-540-5920-8
Svensk Avfallshantering 2006. Årsskrift från Svenska Renhållnings-
Verksföreningen. Malmö 2006.
De Facto 2006 (Miljömålen – miljömålen på köpet) Miljömålsrådets uppföljning
av Sveriges 16 nationella miljömål. ISBN 91-620-1250-9
Ev artiklar samt utdelat material i samband med föreläsningar
Uppkopierat material i pärm:
Avfallskompendium (miljö- och energisystem, 2006)
Utdrag ur Miljöbalken (1998:808) kap. 1, 2 och 15
Avfallsförordning (SFS 2001:1063)
Förordning om deponering av avfall (SFS 2001:512)
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering av avfall (NFS 2001:14)
Naturvårdsverkets Handbok om deponering av avfall (Handbok 2004:2)
Förordning om avfallsförbränning (SFS 2002:1060)
Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall (NFS 2001:22)
Metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall.
Handbok med allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken. (Naturvårdsverkets, handbok 2003:4)
Regeringens proposition 2002/03:117. Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp.
Dioxin ut ur kretsloppet – förbränning av avfall binder giftet.
(Renhållningsverksföreningen, rapport 01:14)
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 205:209)
Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208)
Samla in, återvinn! Uppföljning av producentansvaret för 2005 NV rapport 5599 , 2006.
År 2006 utgörs kurslitteraturen av ovanstående, vilket på grund av områdets snabba utveckling kan komma att ändras inför 2007.