Kursplan för läsåret 2007/2008
MILJÖ OCH MANAGEMENTFMI065
Environmental Management

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMI100, FMIF01, GEMF01, FMI100, FMIF01 och GEMF01. Obligatorisk för: W3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift i miljörätt, uppsats inklusive opposition samt skriftlig tentamen (en del med litteratur och en del utan). Slutbetyget baseras till 50% på uppsatsbetyget och till 50% på betyget på tentamen. Övrigt: Uppsatsseminarier äger rum i tentamensveckan i mars. Undervisningsformer: föreläsningar, uppsats i grupp under handledning, inlämningsuppgift i grupp, redovisningsseminarier. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om miljöarbetet inom företag och i samhället samt att stimulera till diskussion och eftertanke kring styrkor och svagheter hos olika styrmedel och verktyg. Utöver det skall den studerande tränas i kritiskt tänkande, problemformulering samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen belyser för miljöfrågorna grundläggande begrepp och principer som ”tragedy of the commons”, hållbar utveckling, systemvillkor, ”polluter pays principle”, faktor 4/10 och ekologiska fotavtryck. Kursen belyser också ekonomiska och administrativa styrmedel och olika verktyg samt deras för- och nackdelar, t.ex. lagstiftning, LCA, MKB, miljöledningssystem, miljövarudeklarationer, miljömärkning samt handel med utsläppsrätter.

I kursen ingår även en inlämningsuppgift i miljörätt, vilken ger en insikt i den legala hanteringen av ett miljöärende, samt en uppsats innebärande en kritisk granskning och analys av ett "miljöverktyg" - dels politiskt bestämda styrmedel, dels metoder och verktyg använda inom näringslivet.

Litteratur
Ammenberg, J: Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund 2004.
Pihl, H: Miljöekonomi för en hållbar utveckling. SNS förlag, Kristianstad 2003 2000.
de Facto 2005. Miljömålen – för barnens skull? Naturvårdsverket 2005.
Tillståndsprövning och anmälan avseende miljöfarlig verksamhet. Naturvårdsverket, handbok 2003:5
Innevarande läsår används ovanstående kurslitteratur. På grund av områdets snabba utveckling kan litteraturen komma att ändras.