Kursplan för läsåret 2007/2008
MILJÖVETENSKAP MED MILJÖKEMISK PROFILFMI031
Environmental Science, Especially Environmental Chemistry

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMI100, GEMF01, FMI100 och GEMF01. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Prestationsbedömning: För godkänt krävs aktivt deltagande på PBL-sittningar, kamratgranskning av annan students rapporter, godkända rapporter samt godkänd skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges med problembaserat lärande. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om och förståelse för miljöproblem och miljövård med anknytning till väg- och vattenbyggarens huvudsakliga verksamhetsområden. Därutöver skall kursen dels ge den studerande grundläggande kunskaper i allmän miljövetenskap, dels stimulera till diskussion om väg- och vattenbyggarens roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Eftersom kursen är PBL-baserad finns det ingen obligatorisk kurslitteratur. Som hjälp för instuderingen finns en referenslista med litteratur som på olika nivå rör kursinnehållet. Några av dessa böcker är varmt rekommenderade: Borén, Larsson, Lif, Lilieborg, Lindh: Kemiboken A (dito B) för gymnasieskolan, NV-programmet, Liber 1997 (eller liknande kemiböcker för gymnasiet); Brandt, Gröndahl: Miljöeffekter, Kompendium i miljöskydd del 4. Industriellt miljöskydd KTH, 4:e upplagan, 2000; Miller, G. Tyler: Living in the Environment: Principles, Connections and Solutions. Thomson Learning, Inc 2004 eller senare; Warfvinge, P: Miljövetenskap i biogeokemiskt perspektiv. KFS i Lund AB 1997.