Kursplan för läsåret 2007/2008
BERÄKNINGSVERKTYGFMF180
Software Tools for Computer Simulations

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: N2. Kursansvarig: Univ.lektor Ingemar Ragnarsson, ingemar.ragnarsson@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i matematik och fysik. Prestationsbedömning: Examination genom arbetsuppgifter. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/.

Syfte
Kursens syfte är att träna teknologen i att använda datorer för att lösa problem i anlutning till andra kurser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- känna till grunderna för ett programpaket

- ha förståelse för möjligheter och begränsningar vid användandet av datorer

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna använda datorer för att lösa tillämpade problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- ha förtroende för att använda datorer

- betrakta datorn som ett naturligt arbetsredskap i de fortsatta studierna och senare i yrkeslivet

Innehåll
Uppbyggnad och struktur hos MATLAB. Grafisk presentation av funktioner och data. Grunderna för simulering. Repetition av mekanikens grundlagar som introduktion till simuleringsuppgifter.

Litteratur
Jönsson, Per MATLAB beräkningar inom teknik och naturvetenskap. Studentlitteratur 2004. ISBN: 91-44-02478-9