Kursplan för läsåret 2007/2008
KVANTKAOSFMF160
Quantum Chaos

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: F4. Kursansvarig: Professor Sven Åberg, sven.aberg@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kvantmekanik. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: Normalt muntlig examination på kursens innehåll. Dessutom tillkommer en obligatorisk inlämningsuppgift som skall vara inlämnad senast en vecka före den muntliga examinationen. Övrigt: Kursen ges nästa gång HT2008 och därefter preliminärt vartannat år. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/kvantkaos.html.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha en tvärvetenskaplig syn på fysiken

Innehåll
Grundläggande begrepp i klassisk mekanik. Kaos i klassisk mekanik. Kaos i kvantmekaniken? Biljarder i klassisk mekanik. Kvantbiljarder. Tillämpning: Elektroners transportegenskaper i nanometerstrukturer. Slumpmatristeori. Bohigas hypotes. Statistiska mått på kaos. Koexistens mellan kaos och ordning. Semiklassiska metoder i kvantmekaniken. Feinmans vägintegralformulering av kvantmekaniken. Periodiska banor. Beskrivning av kvantspektra med hjälp av periodiska banor. Väteatomen i starkt magnetfält. Primtal och Riemanns zeta-funktion. Kaos i mångpartikelsystem: Exciterade atomkärnor. Tidsberoende system. Floquet operator. Undertryckande av klassiskt kaos i kvantmekaniken: "Kicked Rotor". Klassiska system analoga till kvantmekaniska: Ljudvågor och mikrovågor.

Litteratur
Åberg, S: Quantum Chaos, Compendium, Lund 2006.