Kursplan för läsåret 2007/2008
PROJEKTARBETE INOM KAOSTEORINFMF092
Project Work in Chaos Theory

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMFN05. Valfri för: D3, E3, F3, N3, Pi3. Kursansvarig: Professor Ingemar Ragnarsson, ingemar.ragnarsson@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FMF090 Kaos inom naturvetenskap och teknik eller FMA140 Olinjära dynamiska system, FMA140 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Betyget baseras på projektets genomförande samt på den skriftliga och muntliga presentationen. Övrigt: Projektarbetet skall beskrivas i en rapport och presenteras vid ett seminarium med obligatoriskt deltagande. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/kaos.html.

Syfte
Att genom projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMF090 Kaos inom naturvetenskap och teknik. Projektet består av en teoretisk eller en tillämpad uppgift. Uppgiften väljs så att studenten tränas i problemlösning inom kursens ämnesområde.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens innehåll bestämms av projektet som ska väljas för att illustrera grundläggande fenomen inom kaosteorin

Litteratur
Ohlén, G., Åberg, S., Östborn, P., Chaos, kompendium, Lund 2003.