Kursplan för läsåret 2007/2008
KVANTMEKANIK, FORTSÄTTNINGSKURS, PROJEKTFMF032
Advanced Quantum Mechanics, Project

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMFN01. Valfri för: F3, F3tf. Kursansvarig: Universitetslektor Gunnar Ohlén, gunnar.ohlen@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Kvantmekanik FK. Prestationsbedömning: Redovisning av projekt i skriftlig och muntlig form. Slutbetyg efter prestation i skriftlig och muntlig rapport. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/kvantFK.html.

Syfte
Träning i att självständigt lösa problem från fysiken eller tillämpningarna med kvantmekaniska metoder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- kunna tillämpa teorin på konkreta problemställningar

- kunna se användbarheten av den kvantmekaniska teorin i några tillämpningar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna använda kvantmekanikens metoder för analys och beräkning av relevanta fysikaliska problemställningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna tillämpa kvantmekaniskt tänkande i anslutning till konkreta problemställningar

Innehåll
Se FMF030 Kvantmekanik FK.

Litteratur
Se FMF030 Kvantmekanik FK.