Kursplan för läsåret 2007/2008
MEKANIK, GRUNDKURSFMEA10
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FME090 och FME090. Obligatorisk för: I1. Kursansvarig: Univ. lekt. Per Lidström, per.lidstrom@mek.lth.se, Mekanik. Förutsatta förkunskaper: FMA425 Linjär algebra (eller motsvarande), FMA410 Endimensionell analys (eller motsvarande). Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift och skriftlig tentamen. Skriftlig projektrapport. Projektet utförs i grupper om två där gruppen arbetar självständigt med möjlighet till support i samband med schemalagda datorövningar. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Statik: Kraft- och momentsystem i två och tre dimensioner. Likvärdiga system, friläggning och jämvikt. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Fackverk och ramar, masscentrum och friktion.

Dynamik: Kinematik och kinetik för partiklar i rät och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Kinematik och kinetik för stela kroppar i planet. Arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment samt stöt.

Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i två och tre dimensioner, samt stela kroppar i plan rörelse. Små svängningar i odämpade och dämpade mekaniska system. Fri svängningsrörelse samt svängning med tvångsvillkor. Partikelrörelse och stelkroppssvängning. Studie av fysikaliska företeelser så som självsvängning och svävning. Vibrationsanalys innefattande egenvinkelfrekvens och dämpningsfaktor

Litteratur
Nyberg C. : Mekanik, Grundkurs, Liber, 2003.
Nyberg C. : Mekanik, Problemsamling, Liber, 2003.
Nyberg, C. Mekanik Fortsättningskurs, Institutionen för Mekanik, KTH.
Kompendium, Datorövningar i Mekanik. Avdelningen för Mekanik, LTH.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Mekanik, grundkurs.
Antal Högskolepoäng: 8. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift och skriftlig tentamen.

Kod: 0208. Benämning: Mekanik, projekt.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig projektrapport.