Kursplan för läsåret 2007/2008
MEKANIK - STATIK OCH PARTIKELDYNAMIKFMEA01
Engineering Mechanics - Statics and Particle Dynamics

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FME012, FME052, FMEA05 och FME052. Obligatorisk för: M1, MD1. Kursansvarig: Prof. Solveig Melin, solveig.melin@mek.lth.se och Univ.lekt. Aylin Ahadi, aylin.ahadi@mek.lth.se, Mekanik. Förutsatta förkunskaper: FMA425 Linjär algebra (eller motsvarande) och FMA410 Endimensionell analys (eller motsvarande). Prestationsbedömning: Individuell inlämningsuppgift i statik och skriftlig tentamen. Skriftlig projektrapport. Projektet utförs i grupper om två där gruppen arbetar självständigt med möjlighet till support i samband med schemalagda datorövningar. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Statik: Krafter, moment och kraftsystem i två och tre dimensioner. Likvärdiga kraftsystem. Friläggning och jämvikt. Virtuella arbetets princip. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Jämvikt för fackverk och ramar. Fördelade krafter (masscentrum, tyngdpunkt (3D), balkar). Hydrostatik. Friktion.

Dynamik: Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Arbete och energi. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Impuls och impulsmoment, samt stöt.

Litteratur
Nyberg C. : Mekanik, Grundkurs, Liber, 2003.
Nyberg C. : Mekanik, Problemsamling, Liber, 2003.
Nyberg, C. : Mekanik Fortsättningskurs, Institutionen för Mekanik, KTH. Stockholm 2003.
Kompletterande kompendium i statik, Avdelningen för Mekanik, LTH.