Kursplan för läsåret 2007/2008
AVANCERAD MATERIALTEKNOLOGIFKM070
Advanced Materials Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: F4, I4pr, I4pu, M2, M4fo, M4pr, M3pu, N4, N4nm. Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, Materialteknik. Förutsatta förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska laborationer, inlämningsuppgifter/projektrapport. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Syfte
Fördjupning av kunskaperna om materialvetenskapliga grunder och förlopp som är väsentliga vid val, modifiering och användning av material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen behandlas: kristallstrukturer, stereografiska projektioner, gitterdefekter, fasjämvikter och fasomvandling. Diffusion. Materialkarakterisering. Termofysikaliska egenskaper. Plastisk och krypdeformation, brott. Härdningsmekanismer. Vanligaste tekniska materialtyperna inklusive lätta metaller och legeringar samt speciella material som biomaterial och idrottsmaterial. Korrosion och ytteknik.

Litteratur
Smallman, R.E. & Bishop, R.J.: Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Sixth Edition, Butterworth and Heinemann (1999), ISBN 0-7506-4564-4.