Kursplan för läsåret 2007/2008
PROJEKT - MATERIALTEKNIKFKM065
Project - Materials Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M3. Kursansvarig: Christer Persson, Christer.Persson@material.lth.se, Materialteknik. Förkunskapskrav: FKM015 Konstruktionsmaterial samt minst en fördjupningskurs inom ämnesområdet. Prestationsbedömning: Skriven rapport. Hemsida: http://www.material.lth.se/.

Syfte
Kursen syftar till fördjupade studier inom något område av materialtekniken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En praktisk eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupa sina kunskaper. Kan exempelvis utgöra en förstudie till ett examensarbete.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.