Kursplan för läsåret 2007/2008
MATERIALTEKNIKFKM060
Materials

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I3. Kursansvarig: Univ.lektor Christer Persson, Christer.Persson@material.lth.se, Materialteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna skall veta hur material, egenskaper och tillverkning hänger samman, och hur detta påverkar tillverkning och användning av produkter av olika material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Materialens grundläggande struktur. Samband mellan struktur och mekaniska egenskaper. Kontroll och modifiering av mikrostrukturen. Tillverknings- och värmebehandlingsprocesser. De vanligaste typerna av metalliska och polymera konstruktionsmaterial. Användning och val av material.

Litteratur
Callister, Jr., William D., Fundamentals of Materials Science and Engineering – An Integrated Approach, Second Edition, John Wiley, USA (2005). ISBN 0-471-47014-7.