Kursplan för läsåret 2007/2008
KONSTRUKTIONSMATERIAL, ALLMÄN KURSFKM015
Materials Engineering, Basic Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: M2, MD2. Valfri för: F4. Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, Materialteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska laborationer. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att introducera teknologerna till materialvetenskapliga grunder och visa hur de kan tillämpas för att uppnå önskvärda egenskaper hos olika material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen behandlas: atomerna som byggstenar, plastisk deformation, diffusion, tillståndsdiagram, fasomvandling, korrosion, utmattning, brottseghet, sprödbrott och visko-elasticitet med tillämpningar på materialtyperna stål, aluminiumlegeringar, keramer, plaster och kompositer.

Litteratur
Callister, Jr., William D.,
Fundamentals of Materials Science and Engineering – An Integrated Approach, Second Edition, John Wiley, USA (2005). ISBN 0-471-47014-7.