Kursplan för läsåret 2007/2008
KÄRNFYSIK, FÖRDJUPNINGSKURSFKF021
Nuclear Physics, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: F3, F3asf. Kursansvarig: Professor Per Kristiansson, per.kristiansson@nuclear.lu.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Kursen Atom och Kärnfysik med tillämpningar (FAF270) eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med i huvudsak redogörande uppgifter samt krav på godkända inlämningsuppgifter, laborationer och laborationsrapporter. Laborationsmomenten utförs i grupp. Övrigt: Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Kursen ges i samarbete med avdelningen för Matematisk Fysik, LTH och kommer att samordnas med motsvarande kurs vid Naturvetenskapliga fakulteten (kärnfysikdelen av nuvarande FYS023) under ledning av docent Dirk Rudolph. Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Syfte
Kursen är den första fördjupningskursen inom inriktningen mot Subatomär fysik och bygger på en grundläggande introduktionskurs (t.ex. FAF270). Syftet är att ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik genom ett kvantmekaniskt betraktelsesätt. Speciellt behandlas olika modeller av hur kärna är uppbyggd, sönderfallsprocesser och kärnreaktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kärnkrafterna och nukleonernas uppbyggnad. Kärnmodeller. Det radioaktiva sönderfallet, alfa-, beta- och gamma- emission. Kärnreaktioner. Fission och fusion.

Litteratur
Krane, K.S.: Introductory Nuclear Physics. John Wiley & Sons 1988. ISBN 0-471-80553-X
Laborationshandledningar (distribueras av institutionen).