Kursplan för läsåret 2007/2008
PROJEKT I HÅLLFASTHETSLÄRAFHL025
Project - Solid Mechanics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: M4. Kursansvarig: Professor Niels Saabye Ottosen, Niels_Saabye.Ottosen@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Förkunskapskrav: FHL064 Finita elementmetoden, fortsättningskurs. Prestationsbedömning: Kursen är individuell och preciseras tillsammans med kursansvarig. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Syfte
Syftet är att ge en fördjupad kunskap inom ett specialområde.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En praktisk och/eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupa sina kunskaper. Kan exempelvis utgöra en förstudie till ett examensarbete.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.