Kursplan för läsåret 2007/2008
GRUNDLÄGGANDE FÖRBRÄNNINGFBR012
Fundamental Combustion

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: F3, F3fs, M4, M3fs, W4. Kursansvarig: Per-Erik Bengtsson, per-erik.bengtsson@forbrf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Någon av kurserna FMF150 Termodynamik och statistisk fysik, KFK080 Termodynamik, MMV201 Grundläggande och teknisk termodynamik, AK, FFF100 Termodynamik och elektroniska material. Prestationsbedömning: För att bli godkänd på kursen måste godkänt resultat erhållits på skriftlig tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, och projekt. Betyget erhålls genom viktning av projekt (1/3), och tentamen (2/3). Väl genomförda inlämningsuppgifter ger extra poäng på tentamen. Hemsida: http://www.forbrf.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för de fysikaliska processer som sker under förbränningsprocesser. Viktiga områden är termodynamik, kemisk kinetik, strålning, och transportprocesser. Utifrån denna grundläggande förståelse kan grundläggande och praktiska förbränningssystem analyseras såsom självantändning i gaser, flamutbredning, flamutsläckning, och föroreningsbildning. En ökad grundläggande kunskap om förbränningsprocesser är viktig för att göra dem effektivare och med lägre koncentrationer av föroreningar, vilket är viktigt med tanke på att förbränningsprocesser står för mer än 90% av världens energiförsörjning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Introduktion, termokemi, kemisk jämvikt, adiabatisk flamtemperatur, kemisk kinetik, antändningsprocesser och självantändning, förbränningsfysik, förblandade och diffusionsflammor, turbulent förbränning, emissionsbildning, förbränningsdiagnostik och verkliga förbränningssystem.

Laborationer: 1) Datorsimuleringar av självantändning och flamutbredningsprocesser, 2) Mätning av flamhastigheter och demonstration av olika metoder för förbränningsdiagnostik.

Projekt: Ett projekt motsvarande 1,5 poäng ska utföras i samråd med föreläsaren. Projektet ska presenteras muntligt och skriftligt.

Litteratur
Turns, S.R, An introduction to combustion - concepts and applications, second edition, 2000, Mc-Graw-Hill, och eget material