Kursplan för läsåret 2007/2008
AVANCERADE LASER- OCH OPTIKSYSTEMFAFN10
Advanced Optics and Lasers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: F4, F4f. Kursansvarig: Stefan Kröll, Stefan.Kroll@fysik.lth.se och Anne L'Huillier, Anne.LHuillier@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Kunskaper motsvarande FAFF01Optik och optisk design samt FAFN01Lasrar. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Övrigt: Ersätter delar av kurserna: FAF071 Icke-linjär optik Fotonik och FAF095 Fotonik och Optisk kommunikation. Kurslitteraturen används för flera kurser inom programmet. Lärare: Stefan Kröll, Jörgen Larsson, Anne L'Huillier, Stefan Andersson-Engels. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/f4Ickelin/index.htm.

Syfte
Kursen syftar till att lära ut såväl grundläggande som avancerade metoder för att manipulera och kontrollera laserpulsers intensitet, frekvens och tidsstruktur och att utifrån detta ge kunskap i att designa avancerade system för kontroll och manipulation av laserstrålning för tillämpningar inom forskning och industri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

bättre kunna bedöma och finna optiska metoder för att utveckla nya teknologiska tillämpningar, metoder och system

Innehåll

Två laborationer: Icke-linjär optik (Faskonjugering), Ultrasnabb optik (Ti:S laser)

Litteratur
B. E. A. Saleh and M. C. Teich,
Fundamental of Photonics
Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & sons, inc. 1991, ISBN 0-471-83965-5