Kursplan för läsåret 2007/2008
LJUS - MATERIA VÄXELVERKANFAFN05
Light - Matter Interaction

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF190 och FAF190. Valfri för: F4, F4asf, F4f, F4tf. Kursansvarig: Anne L'Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se och Stefan Kröll, stefan.kroll@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förkunskapskrav: FAF270 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Förutsatta förkunskaper: FMF033 Kvantmekanik FK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter. Två obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Projekt med muntlig redovisning. Hemsida: http://www.photonics.fysik.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom modern atomfysik, speciellt växelverkan mellan ljus och materia. Flera spännande förskningsfält, t.ex. atto-fysik, nano-optik, laserkylning och infångning, och kvantdatorer kommer att beskrivas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Foot, C.J.: Atomic Physics. Oxford University Press 2004. (Kap. 7-14)
Laborationsinstruktioner.