Kursplan för läsåret 2007/2008
OPTIK OCH OPTISK DESIGNFAFF01
Optics and Optical Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: E4rn, E4ss, F4, F4f, N4. Kursansvarig: Anne L'Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se och John Mauritsson, johan.mauritsson@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Rapport och muntlig redovisning om ray tracing projektet. Hemsida: http://www.photonics.fysik.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att lära ut de grundläggande principerna inom optik, och att ge en praktisk kunskap om optisk design, med hjälp av ett ray tracing numeriskt program.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha en bra kunskap om optik som tillåter honom/henne att designa och bygga industriella optiska tillämpningar

kunna lösa ett optiskt problem med hjälp av stråloptik eller vågoptik

kunna förstå viktiga begrepp som polarisation, diffraktion, interferometri, holografi.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna självständigt göra justeringar och mätningar inom optik

kunna beräkna utbredning av ljus genom olika optiska komponenter.

kunna praktiskt utföra optiska design

kunna söka och integrera kunskaper från omfattande engelsk kurslitteratur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha ökad förmåga att skriftligt och muntligt presentera projekt som genomförts.

ha ökad erfarenhet av att jobba i grupper om fyra eller två för ett gemensamt mål.

Innehåll

Tre laborationer: Interferometri, Fourieroptik och polarisation.

Ett projekt med ray tracing.

Litteratur
Fundamental of Photonics B. E. A. Saleh and M. C. Teich Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & sons, inc. Kap 1,2,4,5,6