Kursplan för läsåret 2007/2008
ENERGI- OCH MILJÖFYSIKFAFA15
Energy and Environmental Physics

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF107, FAFA20, FAF107 och FAFA20. Obligatorisk för: I1. Kursansvarig: Kristina Stenström, Kristina.Stenstrom@nuclear.lu.se och Nina Reistad, nina.reistad@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, del 1 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Tillgång till internet samt programvaran MatLab. Hemsida: http://www.fysik.lth.se.

Syfte
Studenten skall utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fysiken vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, tekniska utveckling och som utgör en del av den naturvetenskapliga grunden för en civilingenjör i Industriell ekonomi; beredas möjlighet till en förståelse av de viktigaste fysikaliska begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna av särskild relevans för en hållbar samhällsutveckling m.a.p. energiförsörjning och miljö; träna problemlösning, experimentellt arbete och öva modelltänkande; på en elementär nivå introduceras till något ingenjörsmässigt beräkningsverktyg för beräkningar och analys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Repetition och fördjupning av grundläggande fysik. Problemlösningsmetodik: Hantering, analys, och presentation av mätdata. Energi: omvandling, transport, kvalitet, källor, distribution, miljöpåverkan. Gaser: koncentration, blandningsförhållande, tryck, transport. Termodynamikens huvudsatser: entropi, temperatur, värme, inre energi, kretsprocesser, kretslopp. Elektromagnetisk strålning: temperaturstrålning, strålningsbalans, ljusets växelverkan med materia, absorption och elastisk spridning, atomer och molekyler. Joniserande strålning: aktivitet, sönderfall, absorberad dos, dosekvivalent. Tillämpningar och mätmetoder.

Litteratur
Reistad, N. och Stenström, K. Energi- och miljöfysik, Lund 2008.
Reistad, N. Börja med MatLab. Lund 2008.
Laborationshandledningar i fysik för W. Fysiska institutionen, Lund 2008.
Svenska skrivregler, Svenska språknämnden och Liber AB 2000.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer. Övrigt: Tillgång till internet och MatLab.

Kod: 0208. Benämning: Energi- och miljöfysik.
Antal Högskolepoäng: 7. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Tillgång till internet och MatLab.