Kursplan för läsåret 2007/2008
FYSIK - MEKANIK OCH VÅGORFAFA01
Physics - Mechanics and Waves

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF024 och FAF024. Obligatorisk för: E1. Kursansvarig: Lars Engström, lars.engstrom@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Fysik och matematik på gymnasienivå. Endimensionell analys. Viss erfarenhet av MatLab. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Denna kurs ersätter del 1 av den äldre kursen FAF024, som gavs sista gången våren 2007. Skillnaden består främst av ett utökat innehåll av mekanik och poängtal. Äldre studenter kan beredas möjlighet att tentera den nya kursen i stället för den gamla. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/E1Fysik.

Syfte
Studenten skall utveckla en förståelse av grundläggande begrepp och samband inom både klassisk och modern fysik, vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, tekniska utveckling och som utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning. Kursen skall öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den skall också träna problemlösningsförmåga samt skriftlig och muntlig redovisning. Kursen ska också, tillsammans med andra kurser i programmet, öva färdigheten att använda högnivåprogram, t.ex.Matlab, som analys- och beräkningsverktyg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Mekaniska grundbegrepp såsom: hastighet, acceleration, kraft, energi, effekt, rörelsemängd, tröghetsmoment, rörelsemängdsmoment och vridmoment. Newtons lagar. Bevarandelagar. Statik: moment- och kraftsystem, friläggning och jämvikt i två och tre dimensioner, masscentrum, friktion. Harmoniska svängningar: fria, dämpade och drivna. Vågfenomen i allmänhet med tillämpningar inom akustik och optik. Vågutbredning i olika material, reflektion vid gränsytor, polarisation, interferens och diffraktion. Optiska komponenter. Gitter och gitterspektroskopi.

Litteratur
Tipler, P A, Mosca, G. Physics for Scientists and Engineers. Extended version, fifth edition. Freeman 2004, ISBN: 0-7167-4380-2
Laborationshandledning Fysik - Mekanik och Vågor för E.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Fysik - Mekanik och vågor.
Antal Högskolepoäng: 7. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fysik - Mekanik och vågor.

Kod: 0208. Benämning: Laborationskurs mekanik och vågor.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationerna: Fallrörelse, Svängningar, Geometrisk Optik, Ljusets diffraktion.