Kursplan för läsåret 2007/2008
TILLÄMPAD VÅGRÖRELSELÄRAFAF260
Applied Optics and Waves

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: M2, MD2. Kursansvarig: Göran Jönsson, goran.jonsson@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i matematik. Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkänd laborationskurs. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/MFysik.

Syfte
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i tillämpad vågrörelselära och optik. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom starkt expanderande teknikområden. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig och muntlig kommunikation. Kursen avser även att stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Stor vikt läggs vid begreppsförståelse samt vid hur kursens olika delar relaterar till varandra och till aktuell teknikutveckling. Kursens laborativa del används för att visualisera viktiga fysikaliska begrepp.

Kursen behandlar följande områden: Mekaniska svängningar, vågutbredning, interferens och dopplereffekt. Ljudtryck och ljudintensitetsnivå. Akustisk impedans, reflektion av ljudvågor, ultraljudsundersökningar. Elektromagnetiska vågor och Huygens princip. Avbildning med linser och speglar, optiska instrument. Interferens, böjning och upplösning. Polarisation, optisk aktivitet och spänningsoptik.

Litteratur
Jönsson, G. och Nilsson, E.: Våglära och optik. Teach Support 2002. ISBN: 919724998X
Laborationshandledning för M.