Kursplan för läsåret 2007/2008
FYSIK – KVANTFENOMEN OCH NANOTEKNOLOGIFAF240
Quantum Phenomena and Nanotechnology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FAFA10 och FAFA10. Obligatorisk för: N2. Valfri för: D4, E2rn, M4. Kursansvarig: Univ.lektor Dan Hessman, dan.hessman@ftf.lth.se och univ.lektor Gunnar Ohlén, gunnar.ohlen@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundkurserna i matematik och programmering. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkänd kontrollskrivning efter ca 3 veckor samt godkända projektarbeten och laborationer med skriftlig och muntlig presentation. För deltagande i laborationerna krävs godkänd kontrollskrivning. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/kvantnano.html.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en introduktion till kvantmekaniken och dess begreppsvärld. Vidare introduceras nanoteknologi som vetenskapen om material och komponenter vars struktur på nanometerskalan har designats för att erhålla nya, unika egenskaper. För att förstå dessa karakteristiska egenskaper är kvantmekaniken ett nödvändigt hjälpmedel. Omvänt kommer kursen att utnyttja nanoteknologin för att illustrera kvantmekaniska fenomen och motivera för vidare studier i kvantmekanik. Kursen vill på detta sätt lyfta fram det ömsesidiga beroendet mellan teknik och vetenskap i allmänhet och mellan nanoteknologi och kvantmekanik i synnerhet. Kursen skall även ge möjlighet till reflektion över kvantfysikens fascinerande fenomenvärld.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- kunna identifiera kvantmekaniska problemställningar, analysera dessa samt genomföra och tolka beräkningar.

- kunna analysera enkla problemställningar inom nanofysiken

- kunna ställa upp hypoteser som kan analyseras experimentellt

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna testa hypoteser med experimentellt arbete

- kunna utvärdera resultaten av laborationer och designa enkla experiment

- kunna hålla ett kortare muntligt föredrag

- kunna skriva en rapport om en projektuppgift/laboration

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- kunna aktivt deltaga i en argumenterande diskussion rörande fysikaliska problemställningar

- kunna på egen hand söka vetenskaplig information som är relevant för en rapport inom kursens ämnesområde.

Innehåll
Stor vikt kommer att läggas på begreppsförståelse. Studenten skall uppmuntras att aktivt diskutera, förklara och reflektera över kursens innehåll. Laborationer utnyttjas som en hjälp att visualisera och konkretisera abstrakta begrepp. Studenten får därigenom möjlighet att direkt observera kvantmekaniska fenomen genom optiska och elektriska mätningar på material och komponenter med relevans för optisk kommunikation och höghastighetselektronik.

Kvantmekanik
Grundläggande begrepp såsom de Broglievågor, sannolikhetstolkning och tunneleffekt. Schrödingerekvationen och energikvantisering i små system. Absorption och emission av fotoner i en kvantmekanisk bild.

Nanoteknologi
Tekniker för att tillverka strukturer med en karakteristisk storlek i nanometerområdet. Mättekniker för att studera kvantfenomen i sådana system. Nanoteknologiska tillämpningar med särskild tonvikt på modern kvantelektronik.

Litteratur
G. Ohlén: Kvantvärldens fenomen, teori och begrepp, Studentlitteratur 2005, ISBN 91-44-03450-4.
Utdelat material.