Kursplan för läsåret 2007/2008
FYSIK – OPTISK KOMMUNIKATIONFAF210
Physics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: C2. Kursansvarig: Prof. Jörgen Larsson, jorgen.larsson@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Prestationsbedömning: För att bli godkänd på kursen måste godkänt resultat erhållits på laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. För underkända inlämningsuppgifter erbjuds muntlig tentamen efter överenskommelse. Övrigt: Under första läsperioden sker huvuddelen av undervisningen med föreläsningar, övningar och laborationer. Under andra läsperioden får studenterna tillfälle att fördjupa sig eller tillämpa kunskapen på praktiska problem genom att självständigt utföra projektarbeten i grupper om 2–4 studerande. Hemsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/OptKom/index.htm.

Syfte
Syftet är att introducera elektromagnetisk strålning med tonvikt på optik och ge en introduktion till signalöverföring med ljus och radiovågor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Kursen behandlar optiska system med vid betoning på signalöverföring. Huvudvikten läggs vid optik, men även andra typer av signalöverföring kan studeras. Inom optiken studeras ljuskällor, optiska fibrer samt detektorer.

Litteratur
Jönsson G & Nilsson E: Bildfysik, Teach Support (2001)
Larsson J: Labinstruktioner, Fysik LTH (2002).