Kursplan för läsåret 2007/2008
GRUNDLÄGGANDE FYSIKFAF106
Fundamental Physics

Antal högskolepoäng: 10,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: D2. Kursansvarig: Göran Jönsson, goran.jonsson@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Prestationsbedömning: För godkänt resultat krävs godkänd laborationskurs, godkänd hemtentamen (del 1) och godkänt skriftligt prov (del 2). Betyget på kursen ges av resultatet på det skriftliga provet. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/DFysik.

Syfte
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i optik, termodynamik och tillämpad atomfysik. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom aktuella teknikområden. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig och muntlig kommunikation. Kursen avser även att stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Stor vikt läggs vid begreppsförståelse samt vid hur kursens olika delar relaterar till varandra och till aktuell teknikutveckling. Kursens laborativa del används för att visualisera viktiga fysikaliska begrepp.

Kursens inledande del behandlar följande områden: Elektromagnetiska vågor, brytning och reflektion. Avbildning med linser och speglar. Optiska instrument. Bländartal och skärpedjup. Interferens och böjning. Längd- och vinkelupplösning, linjepar/mm, dpi och digital upplösning.

Kursens senare del behandlar följande områden: Temperatur och värme. Fasövergångar. Tillståndsekvationer för ideala och reala gaser. Friktion och viskositet. Fluidmekanik. Bernoullis ekvation. Energi, arbete och effekt. Tillståndsändringar och kretsprocesser. Entropi. Termodynamikens huvudsatser. Värmeledning och värmeövergång. Inertialsystem och transformationer. Relativistisk mekanik. Elektronens laddning och vågegenskap. Atomernas storlek och massa. Temperaturstrålare och fotoelektriska effekten. Bohrs atommodell. Uppbyggnaden av det periodiska systemet. Stimulerad emission och laserverkan. Generering och absorption av röntgenstrålning. Radioaktivitet.

Litteratur
Jönsson, G. och Nilsson, E.: Bildfysik. Teach Support 2003. ISBN: 9197249955
Jönsson, G: Fysik i vätskor och gaser. Teach Support 2004. ISBN: 9197249939
Jönsson, G och Nilsson E: Tillämpad atomfysik. Teach Support 2005. ISBN: 9197249947
Laborationshandledning för D.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Bildfysik.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt resultat krävs godkänd laborationskurs och godkänd hemtentamen. Delmomentet omfattar: Bildfysik.

Kod: 0204. Benämning: Termodynamik och atomfysik.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänt resultat krävs godkänd laborationskurs och godkänt skriftligt prov. Delmomentet omfattar: Termodynamik och atomfysik.