Kursplan för läsåret 2007/2008
FYSIKFAF062
Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF280 och FAF280. Alternativobligatorisk för: B2, K2. Valfri för: V3. Kursansvarig: Professor Sven Åberg, sven.aberg@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FMA410 Matematik, endimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig hemtentamen svarande mot 3 poäng ges efter två veckors studier och inriktar sig på innehållet i de två första veckornas föreläsningar, samt en obligatorisk laboration. Därefter skall tre (av fyra angivna) projekt utföras, där varje projekt svarar mot 1,5 poäng och utföres under ca en veckas arbete inom läsperioden. Projekten innehåller följande obligatoriska moment: inledande föreläsning (obligatorisk närvaro för alla kursdeltagare), laboration, diskussionspass och redovisning. Varje del av kursen betygsättes och slutbetyget ges som viktat medelvärde av de 4 proven (dvs hemtentamen och de tre projekten). Slutligen ingår en obligatorisk muntlig presentation av ett av de utförda projekten som endast betygsättes med betygen godkänd/underkänd. Alla proven sker under läsperiodens 7 veckor, dvs ingen sluttentamen. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se.

Syfte
Att ge insikt och förståelse av fysiken och dess metoder som civilingenjören behöver i sitt framtida arbete

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Svängningsrörelse, bandbredd, vågrörelse, interferens, resonans, vågekvationen, elektromagnetiska vågor, böjningsfenomen, temperaturstrålning, absorption och emission, fluorescens. Laborationen Ljusets diffraktion.

Tre av följande fyra projekt: 1) Elektronikmaterial och nanovetenskap. 2) Biofysik - Hur användes fysik för kvantifiering av bioreaktioner? 3) Svarta kroppar - Strålar de? 4) Miljöfysik - Kan miljön parametriseras för att påvisa objektiva förbättringar?

Varje projekt innefattar

Ett av projekten redovisas även muntligt.

Litteratur
Utdelat material.