Kursplan för läsåret 2007/2008
TILLÄMPAD ATOMFYSIKFAF035
Applied Atomic Physics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M3. Kursansvarig: Göran Jönsson, goran.jonsson@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FAF260 Tillämpad vågrörelselära, eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänt resultat krävs godkänd laborationskurs samt godkänd skriftlig tentamen. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/TillAF.

Syfte
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i atomfysik med inriktning mot tillämpningar. Förståelse inom detta område är central för begreppsbildningen inom starkt expanderande teknikområden såsom t.ex. nanoteknologi. Kursen utgör också en bas för vidare fysikstudier t.ex. inom förbränningsfysik. Kursen ska även utveckla studentens förmåga till problemlösning och modelltänkande samt självständigt experimentellt arbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Stor vikt läggs vid begreppsförståelse samt vid hur kursens olika delar relaterar till varandra och till aktuell forskning inom kunskapsområdet. Kursens laborativa del används för att visualisera viktiga fysikaliska begrepp.

Kursen behandlar följande områden: Relativistisk mekanik. Storleksordningar i mikrokosmos. Vägning med hjälp av elektriska och magnetiska fält. Fotoelektriska effekten och temperaturstrålning. Kvantisering i atomernas värld. Atommodeller. Kvantmekanikens grunder: deBroglies materievågor, Heisenbergs obestämdhetsrelation och Schrödingerekvationen. Elektronmikroskop och sveptunnelmikroskop. Periodiska systemets uppbyggnad. Molekyler. Lasern och laserbaserade mätningar. Röntgenstrålning och avbildningar. Joniserande strålning – karakteristik och mätmetoder.

Litteratur
Jönsson, G och Nilsson, E: Tillämpad atomfysik. Teach Support 2005. ISBN: 9197249947
Laborationshandledning för tillämpad atomfysik.