Kursplan för läsåret 2007/2008
MARKEKOLOGIEXTN20
Soil Ecology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: BIO642, BIO645, TEK085, BIO642, BIO645 och TEK085. Valfri för: W4ne. Kursansvarig: Håkan Wallander, hakan.wallander@mbioekol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Förkunskapskrav: 90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIO580 Ekologi, grundkurs 15 hp. Prestationsbedömning: Examination sker skriftligt, i form av tentamen vid kursens slut och muntligt under kursens gång. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. För godkänt på hela kursen krävs godkänd tentamen och godkända laborationsrapporter, inlämningsuppgifter och projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyg avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Skriftlig hemtentamen: 3 heldagar/student. Övrigt: Undervisningen utgörs av föreläsningar (42 timmar), laborationer (8 heldagar), fältövningar (15 timmar), seminarier (22,5 timmar) och projektarbete (6,5 dagar). Deltagande är obligatorisk. Hemsida: http://www.biol.lu.se.

Syfte
Kursens övergripande mål är att studenterna ska få en fördjupad förståelse för marken, de grundläggande markkemiska och markmikrobiella processerna samt för de ekologiska interaktionerna i marken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Ha erhållit

Innehåll

Grupparbete (soil topic): 3 heldagar
grupparbete (evolution): 2 heldagar

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart, se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi