Kursplan för läsåret 2007/2008
WEBB-GISEXTN10
Web GIS

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK240 och TEK240. Valfri för: L4fr, L4gi. Kursansvarig: Lars Harrie, lars.harrie@nateko.lu.se, Naturgeografiska inst. Förkunskapskrav: FMA430, TEK270 eller VFT031 och EDA501. Prestationsbedömning: Skriftlig examen och betygsatt projektarbete. Godkänd på alla inlämningsuppgifter samt deltagande på obligatoriska moment. Övrigt: Kursen är även en magisterkurs (NGE613) i ämnesområdet naturgeografi vid Naturvetenskapliga fakulteten. Hemsida: http://www.nateko.lu.se.

Syfte
I grundkurserna har studenterna bekantat sig med GIS som ett informationssystem som används på en fristående dator. Syftet med denna kurs är att studera hur GIS kan användas i en klient-servermiljö där kommunikationen sker via Internet. En del av kursen behandlar även kartografiska regler för bildskärmar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningarna behandlar ingående de viktigaste teknikerna för överföring av geografiska data via Internet. Övningar är främst inriktade på att skapa GIS-tjänster på Internet med hjälp av olika programsystem samt egen kodning i märkspråk och skriptspråk. En del av kursen behandlar regler för kartografisk presentation på datorskärmar. Kursen avslutas med ett större projektarbete där studenten själv får skapa en GIS-tjänst på Internet.

Litteratur
Kraak,M.-J. och Brown, A., 2001. : Web Cartography, Taylor and Francis.
Kurskompendium.