Kursplan för läsåret 2007/2008
KRAVHANTERINGETS672
Requirements Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS170 och ETS170. Obligatorisk för: IDA3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christin Lindholm, christin.lindholm@cs.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Förkunskapskrav: EDA616 Programmering i Java, ETS312 Projekt för utveckling av stora system. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Projektarbete bedöms i grupp, genomförd och rapporterad laboration bedöms parvis, genomförda övningar bedöms individuellt och i grupp och skriftlig tentamen bedöms individuellt. För slutbetyg krävs godkänd laboration, godkända övningar samt godkänd tenta. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbetets betyg och poängtalet på tentamen. Hemsida: http://serg.telecom.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom kravhantering i storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Kursen ger praktisk tillämpning av metoder och tekniker för kravhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Lauesen, S: Software Requirements – Styles and Techniques. Addison-Wesley 2002, el Pearson Professional Education, UK 2001. ISBN: 9780201745702.
Material som anvisas av institutionen.