Kursplan för läsåret 2007/2008
TELETEKNIK INOM SPÅRTRAFIKENETS605
Telecommunication in Railway Traffic

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Univ adjunkt Åsa Knutson, asa.knutson@tft.lth.se och Stellan Jönsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom det teletekniska området på systemnivå. Kursen syftar också till att ge insikt i hur de teletekniska anläggningarna utnyttjas av olika aktörer inom järnvägen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för de viktigaste teletekniska anläggningarnas konstruktion, utformning och funktion

Ha förståelse för hur kritiska de teletekniska anläggningarna är för järnvägstrafiken

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för uppbyggnad och funktion för:

o Banverkets transmissionsnät

o Banverkets radiosystem MobiSIR

o Banverkets telefonnät

Kunna redogöra för hur det teletekniska systemet används av olika aktörer inom järnvägen

· Kunna redogöra för hur störningar i de teletekniska anläggningarna kan påverka hela järnvägssystemet

Innehåll

Litteratur
Järnvägsskolans kurspärm ”Teleteknik inom spårtrafiken”