Kursplan för läsåret 2007/2008
DATOR- OCH TELEKOMMUNIKATIONETS601
Computer and Telecommunication

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS610, ETS630, ETS610 och ETS630. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se och Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förutsatta förkunskaper: ETS302 Datorkommunikation. Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkänt utförda laborationer. Högre betyg avgörs via den skriftliga tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om de dator- och telekommunikationssystem, som används idag och orientering om system som är under utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Forouzan, B: Data Communications And Networking. Mcgraw-Hill Education Europe, UK 2003. ISBN: 9780071232418.