Kursplan för läsåret 2007/2008
INTERNETPROTOKOLLETS110
Internet Protocol

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: C3, C3ks, D4, D4ks, E4ks, MWIR2. Kursansvarig: Univ. lekt. Ulf Ahlfors, ulf.ahlfors@telecom.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Förkunskapskrav: ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation. Prestationsbedömning: Kursens prestationsbedömning baseras på: (1) Tentamen i form av hemtentamen, samt på denna en mindre individuell uppföljningsskrivning. (2) Hemuppgifter/laborationer samt projekt, vilka är kopplade till tentamen genom ett bonussystem. Omtenta sker i form av konventionell salsskrivning om 5 timmar. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Undervisningsformer: Föreläsningar, hemuppgifter, laborationer och projekt. Hemsida: http://www.telecom.lth.se/Kurser/ip/.

Syfte
Kursen syftar till att förse studenterna med fördjupade kunskaper, teoretiska såväl som tillämpade, om funktionen samt uppbyggnaden hos de mest centrala protokollen som bygger upp Internet. Man skall speciellt erhålla en djupare teknisk förståelse om:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innebär fördjupade studier av IP-nätverksteknologi. Inlärningsmomenten är av teoretisk såväl som praktisk karaktär (föreläsningar, hemuppgifter/laborationer samt projektarbete). Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om datorkommunikation i allmänhet och TCP/IP-sviten i synnerhet, och går speciellt djupare in på olika typer av transportprotokoll, routing/vägvalsprinciper, IP-telefoni, P2P-nät resp. Mobilt IP. I kursen ingår även ett kortare programmeringsprojekt av en P2P-applikation.

Litteratur
Comer, D. "Internetworking with TCP/IP, vol. 1: Principles, protocols and architecture", Prentice-Hall, 5th ed. 2006, ISBN:0131876716

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hemtentamen i Internetprotokoll.

Kod: 0207. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Projektredovisning. Delmomentet omfattar: Projekt i Internetprotokoll.

Kod: 0307. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Laborationer i Internetprotokoll.