Kursplan för läsåret 2007/2008
KÖSYSTEMETS075
Queuing System

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS010, ETS020, ETS055, ETS010, ETS020 och ETS055. Obligatorisk för: C3, D3. Valfri för: E3ks, N4. Kursansvarig: Docent Christian Nyberg, christian.nyberg@telecom.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Förutsatta förkunskaper: FMS022 Matematisk Statistik, ETS130 Kommunikationssystem. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen av problemlösningstyp. Laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.telecom.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en introduktion till metoder för att förutsäga realtidsegenskaper hos betjäningssystem, i synnerhet för telekommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar realtidsegenskaper hos telekommunikationssystem. Studenter lär sig metoder för att beräkna och simulera prestanda för system och får därmed också möjligheter att dimensionera och optimera system.

Kursen ger en översikt över den elementära köteorin, könätsteorin och introducerar diskret händelsesimulering. I köteorin behandlas metoder för att beräkna svarstider och spärrsannolikheter. Inom könätsteorin studeras Jacksonnät. Diskret händelsesimulering i ett generellt programspråk (Matlab) gås igenom och tillämpas.

Litteratur
Körner, Ulf: "Köteori"
Övningskompendium.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Problemlösning.

Kod: 0204. Benämning: Laboration, fördjupningsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer.