Kursplan för läsåret 2007/2008
ELEKTRONIKETIA01
Electronics

Antal högskolepoäng: 8. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ESS010, ETE022, ETE115, ETI116, ETI195, ETI196, ESS010, ETE022, ETE115, ETI116, ETI195 och ETI196. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: Univ.lektor Anders J Johansson, Anders_J.Johansson@eit.lth.se, Elektrovetenskap. Prestationsbedömning: Examination består av godkända laborationer, labbrapporter, inlämningsuppgifter samt tentamina. Två omtentamina per år ges, men övriga moment examineras endast under kursens gång, en gång per år. Betyget sätts efter resultatet på tentamen. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen innehåller även en del som ingår i kursen ”Introduktion till Datorsystem”, där det även görs en labb på den robot som används i kursen. Denna kurs ersätter ETI190 inom D-programmet. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/elektronik-d/kurs.html.

Syfte
Studenterna skall få en förståelse för kretsteknikens grunder och de däri ingående grundläggande elementen. Studenten skall kunna tillämpa dessa kunskaper tillsammans med den introduktion till de elektroniska komponenterna som kursen innehåller för att kunna bygga enklare elektriska kopplingar till ett inbyggt system. Studenten skall också få en inblick i inbyggda system, och det samspel mellan programvara – mikrokontroller – elektronik som finns i dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller en genomgång av kretstekniken och dess fundamenta. Den tar upp de grundläggande kretselementen, signalers tids och frekvensegenskaper, och överföringsfunktioner. Detta tillämpas sedan på enkla elektriska kopplingar och på de grundläggande elektroniska komponenterna. De teoretiska kunskaperna omsätts i praktiken på laborationerna, där de används för att arbeta med gränssnitten mellan en mikrokontroller och omvärlden.

Litteratur
Hambley A R: Electrical Engineering Principles and Applications, 3rd ed. Pearson ISBN 0-13-127764-2
Elektrovetenskap: Exempelsamling Kretsteori. 2007.
Elektrovetenskap: Elektronik Laborationshandledning.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen.

Kod: 0208. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig inlämningsuppgift.

Kod: 0308. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer: Laboration 1-5 och godkända rapporter.