Kursplan för läsåret 2007/2008
AVANCERAD ANALOG DESIGNETI290
Advanced Analogue Design

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: E3dps, MSOC2, N4, N4nel. Kursansvarig: Univ.adj. Bertil Larsson, bertil.larsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ESS020 Analog Elektronik. Förutsatta förkunskaper: FMA037 Komplex analys, FMA036 Linjär analys. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. Betyget sätts efter resultatet på tentamen. Två ordinarie omtentamina ges men laborationer ges endast en gång per år. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/aad.

Syfte
Kursen är en fortsättning på analog elektronik och ger en fördjupning i konstruktion av negativt återkopplade förstärkare. Förstärkare är hjärtat i analoga system, därför är teorin tillämpbar även för andra analoga system. Kursen ger en komplett designmetodik för förstärkare. Flera aspekter tas upp tex brus och frekvenskompenseringsmetoder. Kursen goda grunder för fortsatta studier i analog- och radiospåern samt grunder i reglerteori.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens huvudmål är att lära ut syntes av högpresterande negativt återkopplade förstärkare med hjälp av strukturerad konstruktionsmetodik. Kursen behandlar brus, distorsion, bandbredd och biasering.

Brus

Distorsion

Bandbredd

Bias

Litteratur
Kompendium: Lecture notes 2007
Kompendium: Exercises, Laboratory manual 2007
Verhoeven C et.al.: Structured Electronic Design ISBN 1-4020-7590-1