Kursplan för läsåret 2007/2008
DIGITAL SIGNALBEHANDLING I AUDIO/VIDEOETI270
Digital Signal Processing in Audio/Video

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: C3, C3sst, D4, D4bg, E3bg, E3ss, Pi4. Kursansvarig: Professor Leif Sörnmo, leif.sornmo@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital Signalbehandling, ETI265 Signalbehandling i multimedia eller ETI080 Signalbehandling och kommunikation. Prestationsbedömning: Tentamen i slutet av kursen. Frivillig inlämningsuppgift efter halva kursen. Två obligatoriska laborationer. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/digsigav.

Syfte
Kursen ger lösningar till problem inom signalbehandling där filterdesign och effektiva algoritmer efterfrågas. Studenten skall ges tillräckliga insikter om teori och handhavande för att självständigt kunna formulera det matematiska problemet, lösa det och implementera lösningen för användning med verkliga signaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Områden som behandlas är:

Filterdesign

Implementation

Multiratesignalbehandling och filterbankar

Audio- och videosignalbehandling

Litteratur
Mitra S K: Digital Signal Processing, A Computer Approach, tredje upplagan. McGraw-Hill 2006. ISBN: 0-07-286546-6 och kompletterande material från institutionen.