Kursplan för läsåret 2007/2008
SIGNALBEHANDLING I MULTIMEDIAETI265
Signal Processing in Multimedia

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: C2. Kursansvarig: Universitetslektor Bengt Mandersson, bengt.mandersson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förutsatta förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Examination sker i form av sluttentamen samt genom ett flertal delprov under kursens gång. Slutbetyg erhålls då tentamen inkl delprov och laborationer är godkända. Övrigt: Denna kurs ger väsentligen samma förkunskaper som grundkursen (Digital signalbehandling, ESS040) och möjliggör därför val av fortsättningskurser i ämnet Signalbehandling. Stödundervisning på engelska kan ges vid behov. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/digsigmm/dsm.htm.

Syfte
Dagligen använder vi utrustning där signaler lagras och behandlas i digital form. Från den enkla digitala signalbehandlingen som sker i en CD-spelare till avancerad komprimering i t.ex. MP3 kodning av musik, kodning av tal i GSM, digital video för DVD, bildbehandling, etc. Kursen ger grundläggande kunskaper i digital signalbehandling och kunskaper om signalers frekvensegenskaper och frekvensinnehåll.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar tidsdiskreta signaler och system. Hjälpmedel som beskrivs är Fouriertransform, Diskret Fourier Transform (DFT) och Z-transform. Begrepp som frekvens- och systemfunktion introduceras samt olika typer av enkla filter. Digital signalbehandling av analoga signaler via A/D- och D/A-omvandling presenteras samt några olika strukturer för implementering av digitala filter. En rad tillämpningar, som t.ex. behandling av signaler från hjärtat och hjärnan (EKG och EEG), talsignaler och bilder tas upp på laborationerna. Här studeras också enkla filter och samband mellan amplitud- och fasfunktion och poler och nollställen; olika signaler filtreras med hjälp av en digital signalprocessor (DSP). Matlab används som beräkningsverktyg i laborationerna.

Litteratur
Senast kursen gavs användes McClellan, J, Schafer, R W, Yoder, M A: DSP First - A multimedia approach. Prentice-Hall 1998. ISBN 013243171-8.